Królowa Polski- Ks. dr hab. K. Guzowski

  
Królowanie Maryi jest współcześnie tematem niezwykle aktualnym. Osoba Maryi jednoczy bowiem w sobie i wyraża to, co Boskie, i to, co ludzkie.
Tymczasem w naszej zachodniej kulturze jednym z najbardziej wyrazistych dążeń cywilizacyjnych jest troska o tzw. autonomię rzeczywistości ziemskich, zwłaszcza autonomię człowieka, która polega przede wszystkim na uwolnieniu się od jakiejkolwiek zależności od Boga. Skutkiem grzechu pierworodnego jest nasza stała skłonność do przeciwstawiania tego, co ludzkie, temu, co Boskie. Ta tendencja do dzielenia (gr. diaballein – od tego „diabeł”) i niezgody zatruwa w końcu pragnienie jedności, które przynależy naszej naturze jako osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Maryja jest Królową ponieważ – paradoksalnie – jest całkowicie poddana Bogu, jedynemu Panu Wszechświata. W Piśmie Świętym czytamy, że Maryja jest „łaski pełna”, a to oznacza, że – po pierwsze – jest całkowicie zjednoczona z Tym, który przychodzi w Niej zamieszkać i – po drugie – że w Niej przebywa chwała Pana. Przyjęcie Boga nie powoduje w Maryi – jako osobie ludzkiej – żadnego rozdwojenia, konfliktu. Bóg nie wyrywa jej z jej życia, nie odrywa od domu w Nazarecie, ale daje Jej światło, w którym może ona dostrzec właściwy porządek świata, zgodny z Jego zamysłem.W czasach Starego Testamentu król był Bożym wybrańcem, Jego pomazańcem, Jego sługą (czego liczne świadectwa znajdujemy w Piśmie Świętym), gdyż lud wybrany, któremu przewodził, był własnością Jahwe. Dlatego właśnie Jezus Chrystus pokazuje, że w Królestwie Bożym ten ma władzę, kto służy! Służba jest innym imieniem miłości i zbawienia, a sługą jest ten, kto wprowadza panowanie Ojca: „kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym sługą” – na wzór Syna Człowieczego, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 25-28). Naród polski, uznając Maryję za Królową, pragnie – jak ona – niepodzielonym sercem służyć Chrystusowi i zbawieniu ludzi. Sens egzystencjalny:

 
Dziś wewnętrznie człowiek jest podzielony. Rozbudzaniem nowych głodów zajmuje się wiele ośrodków medialnych, dla których na szczycie hierarchii wartości znajdują się dobra materialne i przemijające. „Nikt nie może dwom panom służyć” (Mt 6, 24) –  powie Jezus, by wyraźnie zaznaczyć konieczność wyboru: komu chcemy służyć? Człowiek może się dać uwieść pozorowi posiadania władzy nad tym światem, ale pochłonięty codziennie sprawami doczesnymi, wkrótce staje się ich sługą. Innym razem Chrystus mówi też o władzy „Księcia tego świata”, który nie mając rzeczywistej władzy nad życiem, ucieka się do kłamstwa i „porywania” dzieci Bożych. Królestwo Boże rządzi się innym prawem niż królestwa i władze ziemskie: jest to porządek Ducha i miłości. To prawo ludzkiego serca respektuje nawet Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Nikt nie może zmusić człowieka do miłości. Maryja może zakrólować nad nami, jeśli pokochamy ją prawdziwie jako Matkę Zbawiciela i posłuszną służebnicę Ducha Świętego. 

Módlmy się:

-          do Maryi o ducha służby wobec tych, których kochamy
-          z Maryją za wszystkich Polaków, by nie poddali się duchowi rywalizacji, chęci posiadania i zawiści wobec tych, którzy więcej posiadają; oby posłuszni Duchowi Świętemu wprowadzali królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju;
-          jak Maryja, która pragnęła całym sercem, by Bóg zapanował w świecie i wyzwolił ludzi od grzechu, który prowadzi do nienawiści, zniszczenia i zniewolenia ducha. 

Obraz:
 
Wizerunek Matki Najświętszej w Katedrze Lubelskiej jest koronowany. Bardzo dużo osób na modlitwie oddaje Jej sprawy swoje i swoich najbliższych. Wiele osób modli się też za swoje środowiska. Poprzez pokorną modlitwę koronujemy Jej skronie, uznając ją tym samym za przewodniczkę prowadzącą ku Bogu i wspierającą nas łaskami. 

Sylwetka autora:

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Guzowski - wykładowca teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej, kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego, kapłan Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Pochodzi z Krasnobrodu, gdzie znajduje się słynne sanktuarium Maryjne. Jest rozmiłowany w duchowości eucharystycznej

, charyzmatycznej i maryjnej. Dzieli się darem Słowa we wspólnotach charyzmatycznych.
TOP