Dzielić się zbawieniem - Ks. dr hab. K. Guzowski

 

Zauważmy, że w tajemnicy Wcielenia głównym działającym jest Duch Święty. On w łonie Trójcy Świętej jest wzajemnym Darem, osobowym przenikaniem się Ojca i Syna, tak głębokim, że wszystko, co należy do Ojca, należy także do Syna.  

W tajemnicy Wcielenia dokonuje się coś niezwykłego: radość Ojca, Syn jest dany stworzeniu, Maryi, po to, aby Maryja dawała Go innym. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg w Maryi nie tylko działa, ale w Maryi przychodzi! Od tej chwili życie Maryi zmienia się na zawsze, ale wraz z tym udzieleniem Syna ludzkości, zmieni się na zawsze życie innych ludzi. To sprawi, że odtąd każde narodzenie się nowego człowieka w Chrystusie i w mocy Ducha będzie mieć związek z macierzyństwem Maryi. Nauka katolicka potwierdza godność macierzyństwa i osoby Maryi, podkreślając, że Maryja nie tylko ma udział w dziele zbawienia wydając Słowo na świat, lecz że Bóg włączył Ją w cały swój plan zbawczy. 

Sens egzystencjalny
 

Bóg związał Maryję z każdymi narodzinami człowieka do nowego życia w Duchu. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by dzielić się darem zbawienia. Nie może w swoim sercu myśleć egoistycznie jak „stary człowiek”: „tylko ja się liczę i nikt inny”. Nie może też kogokolwiek z ludzi spisać na straty i za niego się nie modlić lub nie pomagać. To Duch Święty, który objawia miłość Ojca do Syna, daje nam moc przebaczania naszym wrogom i zdolność modlitwy o nawrócenie tych, którzy błądzą. Tak się modląc odkrywamy, że oni też są kochani przez Ojca.
  Módlmy się:

-         
do Maryi o zdolność do daru miłości czystej i hojnej, która jest doskonałością wiary
-          z Maryją  za rodziców, aby potrafili przekazywać łaskę wiary swoim dzieciom i w ten sposób nauczyli je zaufania i miłości do Boga;
-          jak Maryja, która uwielbiała Boga każdym drgnieniem serca, każdą cząstką ciała i duszy. 

 
Obraz:

Znamy zapewne osoby, do których nie żywimy sympatii, albo osoby, do których czujemy urazę. Świadomość, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich swoich dzieci, zachęca nas do modlitwy również za nich. Miłosierdzie Boże przewyższa nasze ludzkie kalkulacje. Ks. Krzysztof Guzowski, Lublin

TOP