Być dobrym robotnikiem winnicy - skrutacja Mt 21, 33-43

Skrutacja Pisma Świętego
XXVII Niedziela Zwykła "A" - Mt 21, 33-43
 
Być dobrym robotnikiem winnicy!
 
Mt 21:33
Słuchajcie
 Mt 13,18 1Krl 22,19 Is 1,10 Jr 19,3 Oz 4,1
o winnicy
 Ps 80,8-16 Pnp 8,11,12 Is 5,1-4 Jr 2,21 Mk 12,1 Lk 20:9
 J 15,1
Wy wybrani
 Mt 23,2 Pwt 1,15-17 Pwt 16,18 Pwt 17,9-12 Pwt 33,8-10 Mal 2,4-9
 aby przynosić owoce
 Mt 25,14,15 Mk 13,34 Lk 19,12
Mat 21,34
Wielokrotnie i na rożne sposoby przemawiałem po przez proroków
2Krl 17,13-14  2Krl 36,15,16 Neh 9,29,30 Jer 25,3-7 Jer 35,15 Zach 1:3-6 Zach 7,9-13
Mk 12,2-5 Lk 20,10-19
i co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej
Sof 8,11,12 Iz 5:4
Mt 21:35
Wy zaś zabijaliście moich proroków
Mt 5:12 Mt 23,31-37 1Krl 18,4,13 1Krl 19,2,10 1Krl 22,24 2Krn 16,10 2Krn 24,21.22
2Krn 36,15,16 Neh 9,26 Jr 2,30 Jr 25,3-7 Jr 26,21-24 Lk 13,33.34
Dz 7,52 1Tes 2,15.16 Hbr 11,36.37 Ap 6,9
Mt 21,37
a w tych ostatecznych dniach przemówiłem do was przez Syna,
Mt 3,17 Mk 12,6 Lk 20,13 J 1,18.34 J 3,16.35.36 Hbr 1,1.2
co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej
Iz 5,4 Jr 36,3 Zach 3,7
 
Mt 21,38
Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
Mt 2,13-16 Mt 26,3.4 Mt 27,1-2 Rdz 37,18-20 Ps 2,2-8 Mk 12,7-8
Lk 20,14 J 11,47-53 Dz 4,27-28 Dz 5,24-28
Mt 21,39
tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany
Mt 26,50-57 Mk 14,46-53 Lk 22,52-54 J 18,12.24 Dz 2,23 Dz 4,25-27
również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania.
Hbr 13,11-13
potępiliście i zabili sprawiedliwego
Dz 2,23 Dz 3,14-15 Dz 4,10 Dz 5,30 Dz 7,52 Jk 5,6
Dz 2,23 Dz 3,14-15 Dz 4,10 Dz 5,30 Dz 7,52 Jk 5,6
Mt 21:40
Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy?
Mk 12,9 Lk 20,15-16 Hbr 10,29
 
Mt 21,41
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot
Mt 3,12 Mt 22,6-7 Mt 23,35-38 Mt 24,21-22 Kpl 26,14
Pwt 28,59-68 Ps 2,4.5.9 Iz 5,5-7 Dan 9,26 Zach 11,8-10 Zach 12,12
Zach 13,8 Zach 14,2-3 Mal 4,1-6 Lk 17,32-37 Mk 19,41-44 Mk 21,22-24
1Tes 2,16 Hbr 2,3 Hbr 12,25
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce
Mt 21, 43 Mt 8,11 Iz 49,5-7 Iż 65,15 Iż 66,19-21 Lk 13,28-29 Lk 14,23-24 Lk 21,24
Dz 13,46-48 Dz 15,7 Dz 18,6 Dz 28,8 Rz 9,1-11.36 Rz 15,9-18
Mt 21,42
Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych
Ps 118,22-23 Iz 28,16 Zach 3,8-9 Mk 12,10-11 Lk 20,17-18
Dz 4,11 Rz 9,33 Ef 2,20 1P 2,4-8
Spójrzcie na ludy wokoło, a patrzcie pełni zdumienia i trwogi
Hbk 1,5 Dz 13,40-41
 Ef 3,3-9
Mt 21,43
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».
Mt 21,41 Mt 8,11-12 Mt 12,28 Iz 28,2 Lk 17,20-21 J 3,3-5
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym,
Wj 19,6 Iz 26,2 1Kor 13,2 1P 2,9
TOP